sadsad x
asdasd
Kişisel Verilerin Korunması

Başvuru Formu

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU HAKKINDA BİLGİLENDİRME

 1. Kanun Hakkında Genel Bilgilendirme
  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 24 Mart 2016 tarihinde kabul edilmiş olup 7 nisan 2016 tarihli 29677 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.
  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun "Yürürlük" başlıklı 32. Maddesine göre bu Kanunun 8,9,11,13,14,15,16,17 ve 18 maddeleri yayım tarihinden altı ay sonra 7 Ekim 2016 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.
  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek amacıyla düzenlenmiştir.

  2. Veri Sorumlusu Bilgilendirmesi
  TEPE HOME MOBİLYA VE DEKORASYON ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Veri Sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi ilgili mevzuata uygun olarak kullanacağız.

  3. Kişisel Verileriniz ne şekilde işlenebilecektir?
  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, TEPE HOME MOBİLYA VE DEKORASYON ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.olarak, veri sorumlusu sıfatıyla, şirketimizle paylaştığınız kişisel verilerinizin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem tarafımızdan yapılabilecektir.

 2. Kişisel Verilerinizin işlenme amacı ve hukuki sebeleri neleridir?
  Verdiğimiz hizmetleri mevzuatın, sözleşmenin ve teknolojinin gereklerine uygun şekilde yapabilmek sunduğumuz ürün ve hizmetlerimizi geliştirebilmek, Adli ve İdari mercilerce öngörülen bilgi saklama raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek, reklam ve tanıtım faaliyetlerinde bulunmak, müşteri portföyümüzü analiz etmek amaçlarıyla bizimle paylaştığınız kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel verilerin korunması Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak işleyeceğiz. 

  5. Kişisel Verilerinizin aktarabileceği kişi veya kuruluşlar hakkında bilgilendirme
  Yukarıda belirtilen amaçlarla ve 6698 sayılı Kişisel verilerin korunması Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak, bizimle paylaştığınız kişisel verilerinizin aktarılabileceği kişi/kuruluşlar; tüm resmi merci ve kurumlar, bağlı bulunduğumuz Bilkent Holding A.Ş, Bilkent Holding A.Ş’nin doğrudan veya dolaylı olarak hissedarı olduğu şirketler, bağlı şirketleri,TEPE HOME MOBİLYA VE DEKORASYON ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.olarak hissedarı olduğumuz şirketler ve Bilkent Holding ve şirketimiz iştirakleri olmak üzere ana hissedarımız, doğrudan/dolaylı yurt içi/yurt dışı iştiraklerimiz; adi ortaklıklarımı kapsamında diğer ortaklarımız, faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, iş birliği yaptığımız program ortağı kuruluşları, yurt içi / yurt dışı kuruluşlar ve diğer üçüncü kişilerdir. 

 3. Kişisel Verileriniz nasıl toplanmaktadır?
  İnternet sitemiz, satış ve pazarlama departmanı çalışanlarımız, müşteri ziyaretlerinde toplanan formlar, dijital pazarlama, Sözleşmeler, başvurular, formlar, teklifler, internet sitesi ziyaretlerinde bilgisayarımızın sizi tanımak için kullandığı çerezle (cookies) vb aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilmektedir. 

  7. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca haklarınız nelerdir?
  a.Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  b.Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  c. Kişisel Verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  d. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  e. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  f. Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  g. Yukarıdaki (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  h. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  i. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme

kvkk@tepehome.com.tr

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu'nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; www.tepehome.com.tr adresindeki formu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını Üniversiteler Mahallesi İhsan Doğramacı Bulvarı No:5 Bilkent Çankaya ANKARA adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVK Kanunu'nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu tepehome@hs02.kep.tr  adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

 

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.